Profilaktyczny Dom Zdrowia „Wielkopolanka”, „Marysieńka”, „Hungaria”, „Zatoka” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Profilaktycznego Domu Zdrowia “Wielkopolanka” (…).

Data publikacji strony internetowej: 2022-04-16.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-16.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot prywatny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Juliusz Petapetajuliusz@gmail.com . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 721841990. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje dodatkowe

Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AA.