REGULAMIN OŚRODKA „PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA” W JURACIE

§ 1
PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka Profilaktyczny Dom Zdrowia, zwanego dalej Ośrodkiem, jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu Ośrodka oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Pojęcie „Pokoje” oznacza zarówno pokoje jak i apartamenty.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich gości przebywających na terenie Profilaktycznego Domu Zdrowia (Wielkopolanka, Marysieńka, Hungaria i Zatoka).
 4. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, w każdym pokoju oraz na stronie internetowej Ośrodka.

§ 2
DOBA HOTELOWA

 1. Minimalny czas pobytu wynosi 3 doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00, a kończy o godz. 10.00.
 2. W Ośrodku obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do godz. 6.00 rano.
 3. Prośbę o przedłużenie pobytu Gość powinien zgłosić w Recepcji do godz. 10.00. Ośrodek może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych.

§ 3
REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz wypełnienie i podpisanie Karty Meldunkowej.
 2. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane w Ośrodku mogą gościnnie przebywać na jego terenie od godz. 8.00 do 22.00
 4. Należność za pobyt oraz opłata miejscowa (gotówką) pobierana jest najpóźniej w drugim dniu pobytu.
 5. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie wpłacony zadatek w wysokości 20% wartości pobytu w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Przy rezerwacjach dokonanych w poprzednim roku termin wnoszenia zadatku upływa 31 stycznia 2019 r. Brak wpłaty zadatku skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 6. W przypadku odwołania pobytu przez Gościa, zwrot zadatku nastąpi tylko w przypadku pobytu w szpitalu lub innych ciężkich zdarzeń losowych.
 7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie jego trwania, Ośrodek nie zwraca opłaty za pobyt i świadczone usługi.

§ 4
USŁUGI

 1. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. Parkowanie na terenie Ośrodka jest odpłatne (wg cennika na rok bieżący) oraz tylko w wyznaczonych miejscach. Parking jest monitorowany przez 24 h.
 3. Posiłki w Ośrodku są obowiązkowe, w pokojach kat. I:
  ⁎ w budynku Wielkopolanka i Marysieńka – 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja), 2 posiłki dziennie (śniadanie i obiadokolacja) lub 1 posiłek dziennie (śniadanie),
  ⁎ w budynku Hungaria – śniadania.
  W pokojach kat. II w budynku Hungaria oraz kat. III w budynku Zatoka Goście nie muszą korzystać z wyżywienia.
 4. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie w Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.

§ 5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI I OŚRODKA

 1. W przypadku zgubienia klucza Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 20 zł.
 2. Dzieci poniżej 10 roku życia powinny znajdować się na terenie Ośrodka pod stałym nadzorem opiekunów. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenia mienia Ośrodka powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
 4. Gość zobowiązany jest zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu oraz rzeczy w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazd został zaparkowany na parkingu należącym do Ośrodka czy poza nim.

§ 6
ZWROT RZECZY ZNALEZIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez niego adres na jego koszt.
 2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Ośrodek przechowa je przez okres 3 miesięcy, a po ich upływie przedmioty te przejdą na własność Ośrodka. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.

§ 7
REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług. W przeciwnym razie reklamacje nie będą uwzględniane.
 4. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności spowodowane przez przyczyny niezależne od Ośrodka np. przerwy w dostawie prądu, wody, braku sygnału TV lub Wi-Fi.

§ 8
POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Na terenie całego Ośrodka (poza miejscami do tego wyznaczonymi) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, dotyczy to również balkonów.
 2. Ośrodek akceptuje obecność zwierząt domowych (maksymalnie 2 sztuki) za dodatkową opłatą, zgodnie z obowiązującym cennikiem, po uprzednim uzgodnieniu z Recepcją. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie zagrażał innym osobom oraz do wyprowadzania go poza teren Ośrodka. Gość ma również obowiązek sprzątania nieczystości po swoim pupilu. Na terenie całego Ośrodka, a w szczególności budynku Hungaria, pieski mogą przebywać tylko pod opieką właściciela.
 3. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez kierownictwo i personel Ośrodka i obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2019 r.

Regulamin w formacie PDF pobierz >>>


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (Dziennik Urz. UEL 119 z dnia 04.05.2016) informuję iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Profilaktyczny Dom Zdrowia 84-141 Jurata, ul. W. Polskiego 8.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej RODO.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas potrzebny do ich przetwarzania.
 5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy lub usługi.